ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เข้ารับการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี (Healthy City) เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเสนอข้อมูลของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งทาง แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
มอบหมายให้ แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุตบุตร เป็นประธานการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 ในนามคณะกรรมการขับเคลื่อนและ ประเมินเมืองสุขภาพดี (Healthy City) เขตสุขภาพที่ 1

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการฯจะแจ้งผลการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีอย่างเป็นทางการต่อไป…