ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมหารือข้อราชการประเด็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่การสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และคณะครูเทศบาลนครเชียงรายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่งคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ โดยที่เทศบาลนครเชียงรายพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน และนำองค์ความรู้ในสาขาวิชาการวิชาต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนานครเชียงรายบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเกิดการบูรณาการร่วมกับระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่มีศักยภาพ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาในระดับต่างๆ อันจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี