ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรระหว่างโรงเรียนมัธยมเครือข่ายภาคเหนือ

นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมคณะ และ ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากร(MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมเครือข่ายภาคเหนือ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ Convention Hall 1 – 6 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางอาชีพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทิศทางการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในระดับปริญญาตรี เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.