ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มอบเงินสนับสนุนให้การช่วยเหลือ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย มอบเงินสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 19 ราย พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้านพืชผลที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยเป็นกรณีฉุกเฉิน จากชุมชนป่าตึง ริมกก จำนวน 5 ราย