ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกเทศมนตรีนครเชียงราย” รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาท้องถิ่น

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาท้องถิ่น” จาก นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เนื่องในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่