ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย หารือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนครเชียงราย นครแห่งความสุขสำหรับคนทุกวัย

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมการประชุม “ทิศทางการขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงราย : นครแห่งความสุขสำหรับคนทุกวัย” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผช.ศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะ เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือการทำวิจัยพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โดยประเด็นการประชุม เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานครเชียงรายไปสู่อนาคตที่พร้อมสำหรับคนทุกวัย โดยมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1.ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 2.การจัดการศึกษา 3.การแก้ไขปัญหาคนว่างงาน 4.การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และ 5.การพัฒนาเมืองสู่ Smart City โดยการบูรณาการการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ อันเกิดประโยชน์กับเทศบาลนครเชียงรายในการนำไปดูแลพี่น้องในชุมชนทั้ง 65 ชุมชนของเราได้อย่างดีและยั่งยืนร่วมกัน.