Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวนำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายฤทธิชัย ทิพบุญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนาใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับนักเรียนในเรื่องของโลกและดาราศาสตร์ พร้อทั้งส่งเสริมกระบวนการคิด, การแก้ปัญหา และฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มผ่านกระบวนการทำกิจกรรมดังนี้

🪐กิจกรรมปริศนาแบบจำลองระบบสุริยะ
🌓กิจกรรมPhases of the Moon
💫กิจกรรมพื้นฐานการดูดาว
🔭กิจกรรมการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าเบื้องต้นด้วยกล้องโทรทรรศน์