ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก

โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดโครงการพัฒนาทำความสะอาดเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day) มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 4 เขต, พี่น้อง อสม.ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เพื่อลดแหล่งของลูกน้ำยุงลายและอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกลง พร้อมจัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการลดระบาด ลดแหล่ง ลดโรคไข้เลือดออก พร้อมวางแผนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบยั่งยืน