Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมพนักงานความสะอาด พร้อมมอบเกียรติบัตร ชื่นชมพนักงานดีเด่น

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ/นิเทศติดตามการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ของพนักงานและลูกจ้างงานรักษาความสะอาด เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานดีเด่น ที่ทำคุณงามความดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและมีใจบริการ จำนวน 10 คน ได้แก่ 1.นายกัณฑ์ มาไทย 2.นายกรกฎ นางแล 3.นายสมศักดิ์ นางแล 4.นายอนันต์ จันทร์สำโรง 5.นายบุญส่ง สุขขะ
6.นายสมศิลป์ ลินนาสืบ 7.นายสมบูรณ์ หมื่นแก้ว 8.นางอนัญญา พรมสอน 9.นางเฉลียว ธรรมสิทธิ์ และ 10.นางแสงวรรณ์ ปัญญา

โดยนายวันชัย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทุกท่าน ที่ทำให้นครเชียงรายของเราเป็นเมืองที่สะอาด น่าอยู่ น่ามอง และบริการประชาชนด้วยหัวใจเสมอมา.