ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนเรียนครูและพยาบาล

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา มุ่งพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของท้องถิ่นและสังคม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในคณะคุรุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในปัจจุบัน

โดยเทศบาลนครเชียงราย จะเป็นผู้มอบทุนแก่นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน โดยไม่มีข้อผูกมัด ให้เยาวชนสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตนเมื่อจบการศึกษาต่อไป.