ข่าวเด่น

ครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มุ่งเป้าชั้นนำอาเซียน-พัฒนายั่งยืน

วันที่ 24 ก.ย.2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย.2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2541 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น รายงานประชาชน โดย ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) การเสวนานานาชาติ “เดินหน้าวาระด้านสุขภาพระดับโลก:การพลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีในภูมิภาค” โดยปีนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต ผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วม และทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ประกาศจะดำเนินการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ต่อไป

โดย ผศ.ดร.มัชฌิมา กล่าวว่า นับตั้งแต่ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ เป็นอธิการบดีผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เริ่มต้นด้วยการมีเพียง 4 สำนักวิชา และมีนักศึกษาเพียง 62 คน มีบัณฑิตรุ่นแรกเพียง 46 คน แต่ในปัจจุบันเมื่อครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้พัฒนาให้มีถึง 15 สำนักวิชา โดยมีนักศึกษาจำนวน 15,906 คน มีบุคลากร 2,330 คน และมีบัณฑิตที่จบไปแล้วกว่า 37,688 คน ทั้งนี้ มฟล.ยังคงมีพันธกิจ คือ พัฒนาคน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคนนั้นมีทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 70 หลักสูตร รวมทั้งมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้ ด้านงานวิจัยมีผลงานในปี 2566 จำนวน 257 ผลงาน ภายใต้งบประมาณ 132.26 ล้านบาท และยังมีการสนับสนุนการวิจัยต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.มัชฌิมา กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ยังมีโครงการบริการสุขภาพต่างๆ โดยมีศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีทั้งโรงพยาบาล มฟล.(สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งมีโครงการบริการสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้มีการจัดหลักสูตระยะสั้นคือสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มีการวิจัยและร่ว่มกับท้องถิ่นต่างๆ มากมาย ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการสร้างสวนพฤกศาสตร์และห้องเรียนสีเขียว คัดแยกขยะ ทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ ลดใช้พลาสติก ฯลฯ

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ยังกำลังก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาคารกิจกรรมนักศึกษา และอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มุ่งจะเป็นวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป.