ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ถึงบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายสรวิศ กุศล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ยื่นหนังสือ ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลสัญชาติไทย ถึงบ้านพักอาศัย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย ประสานงานร่วมกับ หน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ดำเนินการทำบัตรประชาชนถึงที่บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางสติปัญญาและร่างกาย

โดยการดำเนินการทำบัตรประชาชนดังกล่าวทางเทศบาลนครเชียงราย ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย

โดยผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าว สำหรับในเขตเทศบาลนครเชียงราย สามารถแจ้งความจำนงที่หมายโทรศัพท์ 053-711333 สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย…