ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสในชุมชนดอยสะเก็น เขตเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ อสม. เทศบสลนครเชียงราย มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้าน ระบบไฟฟ้า ) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวนางแหว้น อินจันทร์ ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับที่พักอาศัย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน