Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร international

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่นำมาใช้เป็นมาตรการในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นส.ระดับศิลป์ บุดดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร international กับ ผศ.ดร. นพดล กองศิลป์ ผอ. รร.สาธิต ม.ศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรรณเฉลิม และ ผศ.ดร. จุลศักดิ์ สุขสบาย รองฯฝ่ายวิชาการ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

#โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา