ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการสอนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.กทม. เขต 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย