ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งหมด 4 แห่ง เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิระพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลนครเชียงราย ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการรับถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข ต.น้ำลัด 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 สันหนอง 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข สันตาลเหลือง และ 4. ศูนย์บริการสาธารรณสุข เทศบาล 4 หัวฝาย

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งคุณภาพชีวิต