ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

อาหารท้องถิ่นกินให้เป็นยา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างพื้นที่กลางแห่งการเรียนรู้อาหารปลอดภัยนครเชียงราย (Learning Space) อาหารท้องถิ่นกินให้เป็นยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดเกษตรปลอดภัยเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้นครเชียงราย (Learning City)

โดยกิจกรรมนี้ดำเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ได้แก่ มิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมการใช้พื้นที่สาธารณะในการสร้างอาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการยกระดับผลผลิตด้านเกษตรที่ปลอดภัย.