ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ (กิจกรรมการสร้างเกมการศึกษาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป) ซึ่งคณะครูที่เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างสื่อการสอนผ่านเกม Game Booklet ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสุพัตรา ถมยา, นางสาวละไม กิติ และนางสาวณัฏณิชา สมจักร คณะวิทยากรจากโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำสื่อด้านเทคโนโลยี การจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพแก่ตัวนักเรียน.