ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขับเคลื่อนการเรียนรู้อาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพในชุมชน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการแพทย์ เปิดกิจกรรม ขับเคลื่อนการเรียนรู้อาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพในชุมชน ที่วัดสันป่าก่อไทยใหญ่ ชุมชนสันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมจำนวน 30 คน

โดยกิจกรรมได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และการเลือกใช้วัตถุดิบการปรุงอาหาร โดยการทำให้สะอาดถูกขั้นตอน ก่อนบริโภค และยังรวมไปถึงการดูแลสุขภาพร่างกาย ด้วยการออกกำลังกาย

นอกจากนี้หลังการอบรมยังได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุก ๆ คน ดังนั้นการขับเคลื่อนนี้ ที่จะทำให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ชุมชนออกมา สู่การทำอาหารให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายได้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเพื่อจำหน่าย หรือ กิจกรรมอื่นใด….