ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟก.เชียงราย มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร หลังจากได้รับการซื้อหนี้สหกรณ์ฯ พร้อมเชิญชวนเกษตรกร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ครบวาระ

วันที่ 30 ตุลาคม​ 2566 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู​และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ได้ดำเนินการโอนที่ดินและ มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 1 ราย เป็นโฉนดที่ดิน(ที่สวน) จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 6 งาน 75 ตาราวาง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย โดยเป็นการโอนที่ดินตามกฎหมาย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา 37/9)

นายนิยม กล่าวว่า เดิมเกษตรกรได้นำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสหกรณ์ฯ ได้ตามสัญญา โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

นายนิยม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอเชิญเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้แทนเกษตรกร” เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด

โดยนายอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566 ครบทุกอำเภอแล้ว จำนวน 135 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 147,570 ราย

เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการกำนันทุกตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1