ข่าวเด่น

จังหวัดเชียงรายประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiangrai Wellness City)

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiangrai Wellness City) และ ได้ร่วมกับ ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวมกัน 13 แห่ง ลงนามปฏิญญา “ความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ โดย ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน” เป็นเมืองแห่งสุขภาพอย่างแท้จริงต่อไป
โดยนายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติและอื่นๆ นั้น พบว่า จ.เชียงราย มีสภาพภูมิประเทศและอากาศที่เหมาะสมเป็นเมืองแห่งการพักฟื้นและส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีศูนย์สมุนไพร การแพทย์ทางเลือกที่มีชื่อเสียง โรงแรมที่พักก็มีหลากหลายรูปแบบ มีเส้นทางคมนาคมรองรับ รวมทั้งมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวมากมาย ดังนั้นจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพดังกล่าว ซึ่งผลที่ได้นอกจากจะทำให้มีสุขภาพที่ดีแล้วจะส่งเสริมไปถึงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้านอื่นๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การจะเกิดเมืองแห่งสุขภาพได้นั้นจะให้ภาครัฐขับเคลื่อนอย่างเดียวคงไม่สำเร็จ เพราะข้าราชการมีการโยกย้ายเมื่อมีผู้ไปบริหารแล้วก็โยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการออกไป ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับภาคประชาชนและเอกชนเป็นสำคัญ ซึ่งพบว่าก่อนประกาศเจตนารมณ์ก็ได้มีการหารือกันจนตกผลึกแล้วทำให้ตนเชื่อมั่นว่าเชียงรายจะเป็นเมืองแห่งสุขภาพได้อย่างแน่นอน
ในช่วงการแถลงข่าว นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัยของทางเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเขตเมืองสู่เมืองแห่งความสุข3 มิติ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงราย ในการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย
ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการ บรรยายพิเศษ “บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุน Thailand Wellness Hub” โดย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง Wellness ของโลก” โดย คุณกรด โรจนเสถียร ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์รีสอร์ การ บรรยายพิเศษ เรื่อง Thailand Wellness Tourism – Future trends and markets โดย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อน Wellness ของเชียงราย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ Wellness Education Wellness Entrepreneur และ Wellness Innovation ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างให้ความสนใจอย่างมาก.