ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน