ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ผู้บังคับการฝูงบิน 416 เชียงราย เข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นาวาอากาศโทปราโมทย์ กุยแก้ว ผู้บังคับการฝูงบิน 416 เชียงราย พร้อมคณะ เข้าพบ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน