ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟก.เชียงราย เชิญชวนเกษตรกร เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ปี 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความอนุเคราะห์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) แทนคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระ ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 นั้น

นายนิยม กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเกษตรกรไปเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ รวมจำนวน 147,570 คน มีหน่วยเลือกตั้ง รวมจำนวน 135 หน่วย และในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้แทนเกษตรกรได้ จำนวน 5 คน

“โดยให้ทำเครื่องหมายกากบาทในบัตรเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถกากบาทในบัตรเลือกตั้งได้ จำนวน 1 หมายเลขเท่านั้น เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการกำนันทุกตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 โทรศัพท์ 053-177331 โทรสาร 053-150156” นายนิยม กล่าว.