ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545) ให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ. อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน พระบิดาแห่งฝนหลวงทรงศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพออกอากาศ ได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม.