ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษามีความรู้คู่คุณธรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 การศึกษาปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี โดยมีนายมงคล ใบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ส่งเสริมสนับสนุนเทศบาลเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต “การศึกษาคือการพัฒนาคน คนพัฒนาเมือง และเมืองพัฒนาคน” จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและภาคีเครือข่าย ให้มีการสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่” ด้วยการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นประถมศึกษา บูรณาการเข้าสู่แผนการเรียนการสอน จะได้พัฒนาเป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้นแบบการเรียนรู้ .