ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“ดร.วันชัย จงสุทธานามณี” นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อ่านรายนามผู้ได้รับ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในลำดับที่ 4 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย อุทิศตนทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนยาวนานกว่า 20 ปี มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการการศึกษาผ่านเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 แห่ง

ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในทุกช่วงวัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เห็นสมควรให้ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา