ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เสริมประสบการณ์ นอกห้องเรียน ในงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 20

วันที่ 2 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย ดร. วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำโดยนางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา พระภักดี, นายอัจฉริยดนย์ กันทะยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครูระดับชั้นอนุบาล 1 นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนในเทศกาลงานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 20 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย, ด้านสติปัญญา, ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง จากสถานที่และสภาพแวดล้อมจริง

#โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว

#เทศบาลนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา