ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เจ้าภาพ “สภากาแฟ ครั้งที่ 4” พบปะหารือข้อราชการส่วนท้องถิ่นปี 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย เจ้าภาพการประชุมหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมในพิธีเปิดการประชุมหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำหรับงาน”สภากาแฟ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในท้องถิ่นได้พบปะปรึกษาหารือปัญหาการบริหารข้อราชการสำคัญ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในเช้าวันนี้ได้มีการแนะนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ท่าน เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ และว่าที่ ร.ต.ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติราชการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ในการนำส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหารือข้อราชการต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน