ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีสวัสดีปีใหม่และเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยม รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และนายโชติวิทย์ ธรรมสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพื่ออวยพรปีใหม่และขอบคุณที่มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือทางวิชาการ และให้โควตาการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ