ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

16 มกราคม “วันครู” ผู้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม

กล้วยไม้มีดอกช้า… ฉันใด
การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ศิลปินแห่งชาติ


วันที่ 16 มกราคม 2567 “การศึกษา พัฒนาคน คนพัฒนาเมือง เมืองพัฒนาคน ” เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มุ่งพัฒนานครเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงครูบูรพาจารย์ และให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้มีพระคุณ โดยมี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาท เนื่องในวันวันครูแห่งชาติพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตรเชิดชูแก่ครู และบุคลากรทางด้านการศึกษาดีเด่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากดร. ณัฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยาย “การนำนโยบายสู่การปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน และเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนเก่งและคนดี ณ ห้องประชุมนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา