ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีตานหาพญามังรายครบรอบ ๗๖๒ ปี

จังหวัดเชียงราย ดินแดนของพญามังรายมหาราช หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ นักปกครอง และนักปราชญ์ ที่เปี่ยมด้วยบุญญาธิการบุญบารมีแผ่กว้างไพศาล รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา​ยาวนานกว่า ๗๖๒ ปี แห่งการสถาปนาเมืองเชียงราย

ในวโรกาสอันสำคัญนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร นายกษิดิศ จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันถวายพานพุ่ม สักการะบูชาพระสถูป พิธีทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบล้านนา และการจัดกิจกรรมสมโภชเมืองทำพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะพระบรมอัฐิองค์พญามังรายมหาราช ที่วัดดอยงำเมือง เพื่อร่วมเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นของเมืองเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข