ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ยึดถือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลักในการร่วมกันดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พวกเราเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย จัด“โครงการคัดกรองฉับไว ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ติดต่อเรื้อรังรวมไปถึงการตรวจช่องปากและฟันและสายตาอีกครั้ง รณรงค์การคัดแยกขยะนำมาแลกไข่ โดยเทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอาสาเสียสละ มาร่วมขับเคลื่อนสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้ง 4 เขต 65 ชุมชนนครเชียงรายบ้านของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกัน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน