ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ขับเคลื่อนเชียงรายเชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ

เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดเชียงรายในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้นายสุขุมพันธ์ รักพงษ์ และ นายจีระศักดิ์ จันทรังษี คุณครูนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ กิจกรรมแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย (การอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า) โดยนายกฤษฎา พุทธวงค์ นักเรียนชั้น ม.6 เป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงราย ณ แปลงสาธิตเกษตรเทศบาลนครเชียงราย

#นครเชียงรายเมืองแห่งคุณภาพชีวิต