ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติระหว่าง เทศบาลนครเชียงรายบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดย อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับการนวดเพื่อสุขภาพ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว (Wellness Tourism) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการนวดครอบคลุมในทุกพื้นที่เขตเทศบาล

อีกทั้งผู้เข้าอบรมยังสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวได้ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นแกนนำในการร่วมพัฒนาขับเคลื่อน และสามารถป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 แห่ง สำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Wellness เป็นกระบวนการทำขึ้นเพื่อส่งเสริมดูแลให้มีสุขภาพ และชีวิตที่สมดุลย์ แต่เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์คือการมีสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี เทศบาลนครเชียงรายโดย