ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

Big Cleaning Day สวนสาธารณะเกาะจอมทอง และชุมชนเอื้ออาทรริมกกเทศบาล

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และงานรักษาความสะอาดฝ่ายบริการสาธารณสุขและอาสาสมัครชุมชน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ Big Cleaning Day ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ เพื่อให้มีพื้นที่การออกกำลังกาย และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความรัก ความสามัคคีระหว่างพนักงานกับคนในชุมชนอีกด้วย