ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย พัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวป่าตึงริมกก

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ชุมชนป่าตึงริมกก เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารข้เทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลฯ กองการแพทย์ คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ทรงวุฒิด้านการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง อดีตผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และที่ปรึกษาโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายชุมพล สนิทวงศ์ ประธานชุมชนป่าตึง และพี่น้องชุมชนป่าตึง

ตามโครงการ “พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ” ในการพัฒนา-นวัตกรรมอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับเป็น“วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว ป่าตึงริมกก” ให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจชุมชน อาทิ ผักปลอดสารพิษ, อาหารและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ถังขยะรีไชเคิลสำหรับใช้คัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมต่อยอดในชุมชน 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนพัฒนาเชื่อมโยงสู่เส้นทางการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน