ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“ศุภมาส” รมว.อว.ลงพื้นที่เชียงราย ร่วมขับเคลื่อนชุมชนป่าตึงริมกก เทศบาลนครเชียงราย เป็นพื้นที่ต้นแบบ เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ

วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วยคณะ กิจกรรมการดำเนินงานเมืองแห่งการเรียนรู้ หรือ GNLC (Global Network of Learning ขององค์การ “ยูเนสโก” (UNESCO) ณ ชุมชนป่าตึงริมกก เทศบาลนครเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชน ในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การแปรรูปอาหาร และการจำหน่ายอาหารปลอดภัย โดยมี ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชาวชุมชนป่าตึงริมกก และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย

โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้ลงพื้นที่ และเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชุมชนป่าตึงริมกก ภายใต้การพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงราย เป้าหมายมุ่งพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดการพัฒนามืองแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกวัยเป็นฐานในการพัฒนาคนในพื้นที่เทศบาลนครชียงราย ทั้งนี้เป้าหมายการพัฒนา 3 มิติ ประกอบด้วย

มิติด้านเศรษฐกิจ เทศบาลบาลนครเชียงราย เน้นการยกระดับสร้างรายได้จาก ฐานทรัพยากรและศักยภาพที่คนเมืองเชียงรายมีต้นทุนเดิม ไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านรายได้เช่นเมืองเชียงราย เป็นเมืองอาหารปลอดภัยที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองเชียงราย พร้อมกับได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพภายใต้บรรยากาศเมืองสะอาดและร่มรื่น

มิติด้านสังคม ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของชุมชนส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลนครเชียงรายมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของเมือง เพื่อให้คนเมืองเชียงราย ผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยว ได้เข้าถึงพื้นที่การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นต้น

มิติด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายได้จัดบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมเพื่อให้เมืองเชียงราย เป็นเมืองเมืองสะอาดร่มรื่นและงดงามด้วยฐาน วัฒนธรรมและวิถีของคนเมือง

การขับเคลื่อนเมืองเชียงราย 3 มิติ เริ่มต้นจากมิติใดก็ได้ แต่จะต้องผนวกอีก 2 มิติเข้าไปด้วยเสมอ

เทศบาลนครเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ โดยความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างความร่วมมือ และเพิ่มขีดความสามารถกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายแนวคิดพื้นที่ตัวอย่างในเขตเมืองในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการสร้างความร่วมมือขององค์กรภาคประชาชน องค์กรรัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่สนับสนุนการจัดความรู้และสร้างความรู้ใหม่ใหม่เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานของเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนต้นแบบพร้อมทั้งผลักดันกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้มาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย – พะเยา ภายใต้การประชุม ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)และวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย พื้นที่ชุมชนป่าตึงริมกก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย

“ขอชื่นชมเทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และประชาชนในพื้นที่ชุมชนป่าตึงริมกก ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ โดยใช้กลไกลการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วง วัยเป็นฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานให้กับพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป” นางสาวศุภมาส กล่าว.