ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติตรงกับทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม. แห่งชาติ เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัด “โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงส่งเสริมให้ อสม. ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย

ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล จำนวน 539 คน ใน 4 เขต 65 ชุมชนโดยมีสมาชิกอสม. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลด้านสาธารณสุขโดยเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นสำคัญมาโดยตลอด พร้อมศูนย์บริการด้านสาธารณสุข 4 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 สันตาลเหลือง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 หัวฝาย

โดยในวันนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและภาคีเครือข่ายมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ สมาชิก อสม. ดีเด่นระดับอำเภอประจำปี 2566 สมาชิกอสม.ที่ปฏิบัติงานจิตอาสามากกว่า 30 ปี อสม.ครบ 30 ปี อสม.ครบ 20 ปีและอสม. ครบ 10 ปี รวม 119 คน พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกอสม.นครเชียงราย นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายมาให้ความรู้ด้านPM 2.5 และเสริมสร้างพลัง สร้างขวัญกำลังใจ และสานสัมพันธ์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในครั้งนี้

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน