Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย 1 ใน 35 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ พร้อมมุ่งสู่ Net Zero


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ตระหนักจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ปี 2566 เชิดชูเกียรติ 35 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงราย เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ระดับดีมาก และ โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อม กระบวนกระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566 เมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติเมืองที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ 20,000 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ผ่านเข้าสู่การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ถือว่าเป็นเมืองแนวหน้ามีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศร่วมกับประชาคมโลก ที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติยั่งยืนต่อไป


#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน