ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ”ผ้าลายสิริวชิราภรณ์“

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานเครือข่ายพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย รวมถึงช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน พัฒนา ต่อยอด ตามอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น

ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ซึ่งเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทาน เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567, ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญา และงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน