Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้วเชียงรายบรรพชาสามเณรบวชภาคฤดูร้อนปี2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลฯ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกับวัดพระแก้ว โดยมี พระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรในปีนี้ จำนวน 77 รูป ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2567 ณ วัดพระแก้ว
.
การบรรพชาสามเณรเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน ตลอดจนถึงเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป
#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา