Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายพัฒนายกระดับบริการด้านสาธารณสุขเข้าถึงประชาชน ด้วย Application “บริการด้วยใจ”

วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายก เทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.จ.อ อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ application “บริการด้วยใจ” ในการคัดกรองภาวะสุขภาพ โดยมี
อสม.ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 เขตเข้าร่วมอบรม เพื่อการพัฒนายกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล พัฒนายกระดับบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกกระบวนการทัศน์ใหม่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำและคัดกรองผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การรักษาต่อไป

“รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”

#เทศบาลยุคใหม่ ห่วงใยประชาชน