Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเด่น

ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมจัดงาน “มหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ 69 พรรษา มหาจักรีสิรินธร”

วันที่ 9 เมษายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ ผู้แทน มทบ.37 นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และ พ.ต.อ.อานันท์จักร์ กนกนพวัชร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ 69 พรรษา มหาจักรีสิรินธร”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมจัดงาน “มหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ 69 พรรษา มหาจักรีสิรินธร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยจะจัดงานในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยได้อัญเชิญพระราชสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” แห่งนี้ เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” สืบไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยได้น้อมนำแนวพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาประยุกต์ใช้ และได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการปลูกป่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการปฏิบัติตั้งแต่แรกเริ่ม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชนโดยรอบเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับพระเมตตาจากพระบรมวงศานุวงศ์ราชจักรีวงศ์เป็นล้นพ้นเสมอมา ทั้งในการเสด็จมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจ พระกรณียกิจ และประทานพระราชวินิจฉัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างยิ่ง โดยได้เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในโอกาสต่างๆ ตลอดมา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประจำทุกปี

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ วันที่ 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเตรียมจัดงาน “มหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ 69 พรรษา มหาจักรีสิรินธร” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 สมาคมสื่อและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยได้นำบทเพลงอันทรงคุณค่าจำนวนกว่า 21 บทเพลง ซึ่งจะเริ่มต้นด้วย บทเพลงในองค์โหมโรง : นำเอาบทเพลงไทยโบราณและเพลงไทยที่ได้แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำมาบรรเลงประโคมในองค์โหมโรง

องค์ราษฎร์รวมใจรักษ์ : เป็นการนำเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของ ร.9 และเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเรียบเรียงใหม่พร้อมกับบทเพลงที่สื่อถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาพี่งพระบรมโพธิสมภาร โดยมีสามาคมรักเสียงเพลงแม่สายเข้ามาร่วมแสดงในองค์นี้

องค์น้อมรําลึก : ในองค์นี้ได้ถ่ายทอดบทเพลงคิดถึงพ่อ ผ่านบทเพลงต่างๆ

องค์รวมไทยใจหนึ่งเดียว : ได้นำบทเพลงที่เกี่ยวกับความสมัครสามัคคีของคนไทยรวมถึงนำเอาเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เพลงที่มีความหมายเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปิดจบการแสดงด้วย บทเพลงเจ้าฟ้าของคนเดินดิน ขับร้องและบรรเลงโดย ชมรมดนตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Band ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง และชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มณฑลทหารบกที่ 37 และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจภายในงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม “มหกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ 69 พรรษา มหาจักรีสิรินธร” ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ประตูเปิดเวลา 17.00 น. เริ่มการแสดงในเวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5391-6000 หรือ 0-5391-7002 .