Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ “ดร.ต้นน้ำ” รวมใจสู้ภัยแล้งมอบถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร ชุมชนดอยพระบาทและชุมชนธารน้ำกรณ์

ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น จึงได้บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดผลกระทบอันเกิดจากสาเหตุสถานการณ์ภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังได้พบปะพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานชุมชน และพี่น้องชุมชนดอยพระบาท ชุมชนธารน้ำกรณ์ ร่วมพิธีมอบถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมรางน้ำสำเร็จรูปในชุมชนดอยพระบาทที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตลอดจนมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน