Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมทั้ง นายภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานเทศบาลนครเชียงราย อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงรายทุกท่าน

เทศบาลนครเชียงราย เห็นความสำคัญในการที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเริ่มดำเนินการกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข