Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ พร้อมขอพร รดน้ำดำหัว “ปี๋ใหม่เมือง”

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567 โดยมีผู้สูงอายุจำนวนมากร่วมในกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดนมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุจำนวนกว่า 500 คน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุอย่างมาก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาการมองไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ ทำให้มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ทางเทศบาลนครเชียงราย มีความห่วงใยกับปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ทำการคัดกรองทางด้านสายตาให้กับผู้สูงอายุ ทั้ง 65 ชุมชน ใน 4 เขต จำนวน 660 คน ทุกสิทธิการรักษา และได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุจำนวนกว่า 500 คน เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในช่วง “ปี๋ใหม่เมือง” ซึ่งการรดน้ำดำหัวเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและเป็นการขอขมาลาโทษที่เคยล่วงเกิน อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกด้วย.