Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเกาะลอย

สวนสาธารณะเกาะลอยแห่งนี้ จัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 บนความร่วมมือของพี่น้องชุมชนชาวเกาะลอย ที่ได้ประสานงานร่วมกับ ส.ส.รัตนา จงสุทธานามณี ในสมัยนั้น โดยขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงบประมาณในการก่อสร้างร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายได้มีพื้นที่สีเขียวในการออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

เทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้พวกเราได้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษามาช่วยกันทำเมืองเชียงรายให้น่าอยู่แบบยั่งยืน “นครเชียงราย นครแห่งความสุข”

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน