Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเน้นร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง มุ่งพัฒนานครเชียงรายอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 เมษายนของทุกปี “วันเทศบาล” ตรงกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มุ่งมั่นจะพัฒนาให้เชียงราย และการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพนักงานที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับพนักงาน เทศบาลนครเชียงรายทุกคน

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2567 จำนวน 18 คน และในช่วงภาคบ่ายพนักงานออกจิตสาธารณะสวนสาธารณะเกาะลอย พร้อมกับพี่น้องชุมชนเกาะลอย เทศบาลเมืองเชียงรายเป็นเทศบาลนครเชียงราย กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงราย มีอายุครบ 89 ปี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน