Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป ลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีนและทำหมันฟรี! ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2567 🐕🦊

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย “ทรงทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย และ อาสาปศุสัตว์ประจำชุมชน เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวที่มีอายุสามเดือนขึ้นไปลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีนและทำหมันฟรี!! ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2567